VRSTE ISPITIVANJA

 • ODREĐIVANJE REZIDUA PESTICIDA na GC sa MS, GC sa MS/MS, GC sa ECD i HSS tehnikom injektovanja uzoraka i LC sa MS/MS
 • ODREĐIVANJE MIKOTOKSINA - aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1, ohratoksin A, zearalenon, patulin, fumonizin B1 i B2, deoksinivalenol (DON), T2 i HT2,  na HPLC sa FLDi LC sa MS/MS
 • ODREĐIVANJE METALA (Cu, Pb, Zn, Fe, Cd, Mg, Na, K, Cr, Mo, Ca, Mn, Co, Ni i dr.) na indukovano-kuplovanoj plazmi sa masenim detektorom (ICP-MS)
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA AKRILAMIDA na LC sa MS/MS
 • ODREĐIVANJE KONZERVANASA na HPLC sa PDA detektorom
 • ODREĐIVANJE VEŠTAČKIH ZASLAĐIVAČA na HPLC sa PDA detektorom
 • ODREĐIVANJE VITAMINA (A, B1, B2 ,B6, C, D, E) na HPLC sa FLD i PDA 
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA POLIHLOROVANIH BIFENILA (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180) na GC sa MS/MS
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA (acenaftilen, fluoren, fenantren, antracen, piren, benzo(a)antracen, krizen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perilen) na GC sa MS/MS
 • ODREĐIVANJE SASTAVA MASNIH KISELINA na GC sa FID 
 • ODREĐIVANJE AMINO-KISELINSKOG SASTAVA ( L-alanin,L-arginin,L-cistin,L-glutaminska kiselina, glicin,L-histidin,L-izoleucin,L-leucin,L-lizin,L-metionin, L-fenilalanin,L-prolin,L-serin,L-treonin,L-tirozin,L-valin,L-aspartat) na IC sa elektrohemijskim detektorom
 • ODREĐIVANJE SULFONAMIDA (sulfapiridin, sulfadimetoksin, sulfadimidin, sulfakinoksalin, sulfatiazol) I ANTIBIOTIKA (Penicilina G, Eritromicina, Hloramfenikola, Bacitracina, Tetraciklina, Oksitetraciklina, Hlortetraciklina i Tilozina) primenom LC sa MS/MS
 • DETEKCIJA I KVANTIFIKACIJA GENETIČKE MODIFIKOVANOSTI (biljni materijal) primenom Real-time PCR metode 
 • DETEKCIJA NOROVIRUSA G1 i G2 i VIRUSA HEPATITIS A jagodičastog voća primenom Real-time PCR metode
 • MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA hrane, hrane za životinje, uzoraka sa površine, vode, predmeta opšte upotrebe i farmaceutskih preparata (kategorije 2, 3, 4)
 • ODREĐIVANJE PARAMETARA KVALITETA hrane i hrane za životinje
 • ODREĐIVANJE DIJETETSKIH VLAKANA NE UKLJUČUJUĆI FRAKCIJE MANJE MOLEKULSKE MASE u hrani
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA ANJONA (F-, Br-, Cl-, NO3-, NO2-, PO43-, SO42-) na jonskom hromatografu sa UV i konduktometrijskim detektorom
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA KATJONA (NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) na jonskom hromatografu sa konduktometrijskim detektorom
 • ODREĐIVANJE UGLJENIKA 14C, TRICIJUMA (voda) i UKUPNOG α I UKUPNOG β JONIZUJUĆEG ZRAČENJA (voda) na niskofonskom scintilacionom brojaču
 • ODREĐIVANJE CO, KATRANA I NIKOTINA na smoking mašini i GC sa MS
 • ODREĐIVANJE HISTAMINA na LC sa MS
 • ODREĐIVANJE ß-GLUKANA metodom očitavanja na spektrofotometru
 • ODREĐIVANJE SADRŽAJA ALERGENA na prisustvo lešnika, kikirikija, soje, glutena, jaja i mleka
 • ODREĐIVANJE ANTINUTRITIVNIH FAKTORA kao što su glicinin, β-konglicinin, tripsin inhibitor
 • UTVRĐIVANJE ORIGINALNOSTI I GEOGRAFSKOG POREKLA PROIZVODA metodom masene spektrometrije odnosa izotopa (IRMS)
 • ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA BAKTERIJA, PLESNI I KVASACA, ENTEROBAKTERIJA, BROJANJE LISTERIA MONOCYTOGENES I LISTERIA SPP., SULFITOREDUKUJUĆIH BAKTERIJA, SALMONELLA VRSTA, E.COLI, KOLIFORMNIH BAKTERIJA, CLOSTRIDIUM PERFINGENS, CAMPYLOBACTER, BACILLUS CEREUS, YERSINIA ENTEROCOLITICA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CHRONOBACTER SPP., PSEUDOMONAS AERUGINOSA, LEGIONELLA VRSTA I STAFILOKOKNOG ENTEROTOKSINA